De Volkskrant: Nog een Polenhotel in Maasdijk ‘We vrezen voor ons dorp’ 21-02-2019

Op 20 februari plaatste De Volkskrant een artikel over arbeidsmigranten en de voor- en nadelen van het huisvesten van deze groep op één locatie. Onderstaand is het artikel weergegevens. U kunt het ook op de website van De Volkskrant lezen door hier te klikken. Nog een Polenhotel in Maasdijk: ‘We vrezen voor ons dorp’ Ondanks protest onder de bevolking van Maasdijk, krijgt het dorp in het Westland een tweede ‘Polenhotel’. Dinsdagavond ging een meerderheid van de raad akkoord met de vestigingsplaats voor 250 arbeidsmigranten. Voor- en tegenstanders van het hotel ...

Lees meer

Persbericht VHA: Doorbreek bestuurlijke taboes rond de huisvesting van arbeidsmigranten 17-04-2018

De VHA heeft vandaag (17-04-18) naar ruim 100 gemeenten een brief gestuurd over het erkennen van de huisvestingsbehoefte van arbeidsmigranten in de nieuwe gemeentelijke collegenprogramma's. De desbetreffende brief staat hieronder vermeld.  Geachte Raad, Goede en verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten komt (te) vaak maar moeizaam van de grond. In 2012 leidde de breed gevoelde maatschappelijke urgentie voor meer en betere huisvesting tot de ondertekening door overheden en bedrijfsleven van de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten. Van de destijds geformuleerde opgaven is ...

Lees meer

Reactie VHA op rapport "Profiting from dependency" 01-07-2016

Op 28 juni lanceerden SOMO en Fair Work het rapport “Profiting from dependency”. Hierin wordt gesteld dat arbeidsmigranten, vooral Polen, uitgebuit worden door uitzendbureaus. Malafide praktijken moeten te allen tijde worden bestreden. Ook de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) juicht toe dat de overheid in samenwerking met de Inspectie SZW hiertegen hard optreedt. Echter, de VHA plaatst ook een kanttekening bij het rapport. De in gang gezette kwaliteitsimpuls van de huisvesting door een groot aantal keurmerkbedrijven wordt in het geheel niet belicht. Het gelijkstellen van de ...

Lees meer

Uitzondering WAS voor huisvestingskosten is er door! 20-04-2016

Het volgende citaat is uit de brief van Minister L.F. Asscher aan de voorzitter van de Tweede Kamer: 'Verbod op inhoudingen WML Bij het maken van een uitzondering op dit verbod is het van belang dat er een goede balans kan worden gevonden tussen enerzijds het principiële uitgangspunt van een verbod op inhoudingen vanwege de doelstelling van de WML en anderzijds het bij AMvB toestaan van bepaalde inhoudingen als dit ten bate van de werknemer kan worden ingevuld. Mijns inziens kan een dergelijke balans worden gevonden. Ik ben daarom voornemens bij AMvB een uitzondering te maken voor ...

Lees meer

SNF benoeming College van Deskundigen VHA - K. Erfmann 23-03-2016

Sinds 22 maart is ook de stem VHA vertegenwoordigd binnen het SNF. De heer K. Erfmann neemt deel in het College van Deskundigen.  In dit college zijn onder andere de ABU, NBBU, LTO, VIA en diverse vakbonden vertegenwoordigd. Het College van Deskundigen adviseert het bestuur over veranderingen en wijzigingen met betrekking tot de SNF norm.  Binnen de VHA zijn we blij met deze benoeming en de stem binnen het College van Deskundigen. De SNF controle gaat over het op een juiste manier van huisvesten van met name arbeidsmigranten. De core business van alle ...

Lees meer

Bestuurlijk overleg zet koers op flexwonen 15-01-2016

Maandag 11 januari vond bestuurlijk overleg plaats tussen minister Blok, vertegenwoordigers van de 9 regio’s en de ondertekenaars van de Nationale Verklaring. De deelnemers van het overleg bespraken de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek naar de voortgang met huisvesting van arbeidsmigranten en de uitvoeringsagenda, die mede op basis daarvan werd voorgesteld. Lees verder op de site van Flexwonen Arbeidsmigranten.

Lees meer

VHA neemt zitting in College van Deskundigen van huisvestingsnorm SNF 08-01-2016

Een vertegenwoordiger van de VHA neemt vanaf januari 2016 zitting in het College van Deskundigen van huisvestingsnorm SNF. De VHA vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de markt en de leden voldoen aan het SNF-keurmerk. Een inhoudelijke bijdrage aan de norm en het register van SNF middels de afvaardiging van een deskundige vanuit de VHA is daarom een logische stap om de SNF norm verder te kunnen professionaliseren. De website van SNF is hier te bezoeken (link wordt pas actief nadat u op "lees meer" hebt geklikt).

Lees meer

Beslissing invoering laatste deel WAS uitgesteld 02-12-2015

De beslissing over de invoering van het laatste deel van de WAS wordt een half jaar uitgesteld. Hier onder volgt de integrale tekst van de brief die minister Asscher aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van SZW heeft verzonden aan de Tweede Kamer.       **********************************************************************************   De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA  S GRAVENHAGE   2513AA22XA   Datum 30 november 2015 Betreft Toezegging met betrekking tot herziening WML en verbod op ...

Lees meer

Motie uitzondering WAS aangenomen 11-11-2015

De Tweede Kamer heeft op 10 november de motie van Anne Mulder (VVD) aangenomen met daarin een oproep aan Minister Asscher om een uitzondering mogelijk te maken op het inhoudingenverbod uit de Wet Aanpak Schijnconstructies. Daarmee heeft de Kamer de druk maximaal opgevoerd op Minister Asscher om een uitzondering voor loonverrekening voor huisvestingskosten mogelijk te maken voor bonafide werkgevers. Diverse lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties als de VHA, ABU, NBBU en VNG hebben gepleit voor een uitzondering voor het verbod van inhouding op het loon om misstanden, huisjesmelkerij, ...

Lees meer

Opinie Volkskrant: tijdelijke huisvesting is een structurele noodzaak 19-10-2015

De Volkskrant plaatste onlangs een opiniestuk over het huisvesten van diverse doelgroepen, zoals arbeidsmigranten. De strekking: tijdelijke huisvesting is geen surrogaat, maar een noodzakelijke aanvulling op het Nederlandse volkshuisvestingslandschap. Het volledige artikel is te lezen op de website van de Volkskrant (link wordt pas actief nadat u op "lees meer" hebt geklikt).

Lees meer

Kort verslag commissie SZW 23 september 24-09-2015

Aanwezig waren de leden Kerstens (PvdA), Potters (VVD), Ulenbelt (SP), Heerma (CDA), Weyenberg (D’66). De belangrijkste thema’s waren het SER-advies, de EU-detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn in relatie tot het aankomende EU-voorzitterschap van NL in de eerste helft van 2016. Hoewel niet vandaag geagendeerd kwam de brief over snel uitsluitsel over de ontheffing van de WAS (van VHA, ABU, NBBU en VNG) toch prominent aan bod via de inbreng van VVD, D’66 en CDA. Minister Asscher bleef echter ondanks deze druk tot versnelling bij zijn voornemen om pas voor de begrotingsbehandeling ...

Lees meer

Brief Vaste Kamercommissie SZW over Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 21-09-2015

ABU, NBBU, VNG en VHA hebben gezamenlijk een brief gestuurd over de zorg betreffende de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Arbeidsmigratie van 23 september aanstaande. Deze wet verbiedt het werknemers kosten voor (o.a.) wonen of verzekeren te betalen middels een inhouding op het wettelijk minimumloon (WML). Wij onderschrijven de doelstelling om dubieuze en/of hoge betalingen van werknemers aan werkgevers te bestrijden, maar verwachten effecten die hier haaks op staan en problemen bij de uitvoering.   De volledige brief kunt u hier lezen.

Lees meer

Negatieve impact van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 14-08-2015

In navolging van de lobby eerder dit jaar waar ook VHA bij betrokken was, hebben ABU en NBBU nu een brief gestuurd naar minister Blok van Wonen & Rijksdienst. Hierin is gewezen op de verwachte negatieve gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De uitzendbranche verwacht een negatief effect op de transparantie en controleerbaarheid van betalingen, de prijs van de geboden huisvesting en benodigde zekerheden voor de markt om investeringen te doen in nieuwe, bestaande of alternatieve huisvesting voor arbeidsmigranten. Ook staat de wet het draagvlak voor de finaniering van private controles op ...

Lees meer

Kamerbrief voortgang huisvesting EU arbeidsmigranten 14-04-2015

Op 10 april stuurde Minister Blok een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer over de Huisvesting van Arbeidsmigranten. De brief maakt melding van diverse initiatieven, waarvan een groot deel door VHA-leden opgestart is. De volledige Kamerbrief leest u hier (link wordt pas actief nadat u op "lees meer" hebt geklikt).

Lees meer

Programma Ronde Tafel Gesprek 18 maart 13-02-2015

Programma Ronde Tafel Gesprek 18 maart Op 18 maart verwelkomen we de leden voor een ronde tafel gesprek. Het programma ziet er als volgt uit: 13.00 – 13.30  ontvangst met lichte lunch 13.30 – 15.30  verenigingszaken en toekomstplannen VHA 15.30 – 16.00  koffie en welkom externe genodigden 16.00 – 18.00 inleiding en gesprek met Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD) over belang en resultaten van branchesamenwerking. Daarna gesprek met Alfons Morsink, secretaris/penningmeester van SNF, over de ontwikkelingen rondom de SNF norm 18.00 – 19.00 afsluitende ...

Lees meer

Gezocht: projecten voor de Inspiratieprijs Flexwonen 2015! 14-01-2015

De minister voor Wonen & Rijksdienst reikt in 2015 een prijs van € 10.000,- uit voor het meest inspirerende flexwonenproject voor (onder meer) EU-arbeidsmigranten. De prijs wordt toegekend aan een huisvestingsproject waarvan de totstandkoming en/of het eindresultaat als inspirerend voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Uw kunt uw project indienen tot uiterlijk 1 juli 2015. Doe mee en schrijf nu in! Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Lees meer

ABU onderzoek flexmigranten 08-12-2014

De ABU heeft onderzoek uit laten voeren onder zijn leden naar flexmigranten in Nederland door onderzoeksbureau ConclusR. Het ABU-persbericht kunt u hier lezen . Een paar highlights:     ABU leden zenden 89.168 flexmigranten uit, ze verwachten een 4,3% groei van dit aantal in 2015;     De meesten (87,4%) van hen komen uit Polen;     Flexmigranten zijn gemiddeld 42 weken in dienst bij een uitzendonderneming;     Flexmigranten werken vooral in de logistiek, voedingsindustrie en de tuin- en landbouw; en     30,5% van deze ...

Lees meer